Regulamin

Regulamin korzystania z usług Zuzanny Woźniak
§ 1
Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień, dokonywania zakupu produktów oraz usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z publikacji elektronicznych za pomocą sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://mindfuldiet.pl/ dokonywanych przez Zuzannę Woźniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zuzanna Woźniak Dietetyka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6972242219, REGON: 387359617.

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin –  Niniejszy regulamin świadczenia usług w ramach strony www.mindfuldiet.pl;
 2. Sprzedawca – Zuzanna Woźniak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zuzanna Woźniak Dietetyka z siedzibą przy ul. Cypryjskiej 18, 64-100 Leszno NIP 6972242219, REGON: 387359617;
 3. Klient – osoba fizyczna, pełnoletnia (także osoba niepełnoletnia, ale zawsze w towarzystwie i za zgodą osoby pełnoletniej), osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług Sprzedawcy, a także przedsiębiorca któremu Kodeks Cywilny przyznaje prawa Konsumenta;
 4. Konsument- Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Sklep internetowy –  serwis internetowy prowadzony przez sprzedawcę dostępny pod adresem https://mindfuldiet.pl/  umożliwiający zakup towarów i usług oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, a także korzystanie z publikacji elektronicznych za pomocą sieci Internet;
 6. Produkt –  towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Usługa –  usługi świadczone przez Sprzedawcę zarówno w sposób bezpośredni jak i drogą elektroniczną dostępne za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usługi zawarta między Klientem a Sprzedawcą w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej polegająca w szczególności na poradnictwie żywieniowym i dietetycznym oraz wszelkie Usługi powiązane z przedmiotem działalności Sprzedawcy, według cen znajdujących się na stronie https://www.mindfuldiet.pl/ lub według ustaleń Klienta ze Sprzedawcą
 9. Publikacja elektroniczna –  dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe np. pliki elektroniczne, zawierające treści, obrazy, dźwięki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy tj. między innymi e-booki.
 10. Zamówienie – złożone za pośrednictwem sklepu internetowego oświadczenie woli Klienta zmierzające zależnie od przedmiotu zamówienia, bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na świadczenie usług bądź umowy licencyjnej.
§ 2
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów korzystania z publikacji elektronicznych oraz świadczenia przez sprzedawcę usług obejmujących w szczególności konsultacje online oraz przygotowywanie indywidualnych planów dietetycznych. 
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją oraz zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca działa z poszanowaniem praw Klienta, zasadami etyki i poufności.
 4. Konsultacje mają charakter informacyjny.
 5. Informacje o sposobie przechowywania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.
 6. Konsultacje nie zastępują porady lekarskiej.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi świadczone przez Sprzedawcę nie dają gwarancji odniesienia przez Klienta oczekiwanego efektu, z racji na złożoność czynników mających wpływ na końcowy efekt porad. Klient przyjmuje do wiadomości, że konsultacje i Usługi udzielane przez pracowników Sprzedawcy są oparte na indywidualnej interpretacji stanu zdrowia danego Klienta, na podstawie analizy badań, udzielonych informacji przez pacjenta, wypełnionego formularza. Klient zobowiązuje się do udzielania prawdziwych odpowiedzi i nie zatajaniu jakichkolwiek istotnych informacji na temat Jego stanu zdrowia.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego i/lub wybiórczego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji.
 9. Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabył w związku ze świadczeniem Usług.
 10. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Sprzedawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania. 
 11. Wszystkie informacje, które Sprzedawca uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.

§ 3

Warunki techniczne i formalne realizacji Usług
 1. Do korzystania z witryny sklepu internetowego dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania publikacji elektronicznych niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych.
 • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • Dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowane i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiająca przeglądanie stron www oraz obsługa plików cookies i skryptów JavaScript oraz obsługę poczty elektronicznej;
 • Prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w punkcie wyżej, aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player
 • Oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności takich jak: .doc, .docx, .txt, .jpg
 • Prawidłowo zainstalowane w urządzeniu programy jak Google Meet, Skype, Messenger, umożliwiające przeprowadzenie konsultacji;
 • Dostaw i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klient).
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych Usług spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Klienta lub Sprzedawcy, a także za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub oprogramowania. Połączenia za pośrednictwem komunikatorów Sprzedawcy z Klientami mogą być utrwalane.
 2. Sprzedawca oferuje różne warianty współpracy:
 • Konsultacja z zaleceniami
 • Współpraca indywidualna
 • Współpraca indywidualna + Konsultacja

Szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów oraz realizacji współpracy znajdują się na stronie w zakładce “Cennik”.

 1. Dokonanie przez Klienta opłaty, jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Zawierając umowę, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, Ofertą, zasadami przetwarzania danych opisanymi w polityce prywatności i je akceptuje.
 2. Sprzedawca nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Usługi świadczone przez Sprzedawcę nie stanowią diagnozy lekarskiej ani konsultacji medycznej.
 3. Każda Usługa i wytworzone w związku z nią informacje są indywidualnie przygotowane dla danego Klienta w związku z zawarciem Umowy, informacje stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i są odpowiednio chronione. Usługi przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klienta i rozpowszechnianie, kopiowanie, odsprzedawanie, jak również udostępnianie jest zabronione.
 4. Wszystkie oferowane Usługi mają charakter utworu i podlegają ochronie, która jest przewidziana w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 5. Usługi i utwory dostępne na stronie https://www.mindfuldiet.pl/ oraz te otrzymane przez Klienta stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie wynikającej z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.).
 6. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treści zakupionej Usługi nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 8. Nabycie Usługi przez Klienta wymaga uiszczenia opłaty oraz wypełnienia otrzymanych od Sprzedawcy formularzy, wysyłanych na adres mailowy Klienta, podany podczas zamówienia Usługi.
 9. Informacje jakich udziela Klient powinny być szczegółowe i zgodne z prawdą.
 10. W określonych przypadkach może zaistnieć potrzeba wykonania przez Klienta na swój koszt zalecanych przez Sprzedawcę badań laboratoryjnych.
 11. Wypełnione formularze i inne niezbędne pliki (np. wyniki badań laboratoryjnych) Klient odsyła na adres mailowy Sprzedawcy mindfuldiet.kontakt@gmail.com Na ich podstawie Sprzedawca opracuje indywidualny produkt zgodnie z dokonanym zamówieniem. Jeżeli podane przez Klienta dane są niewystarczające do wykonania Usługi Sprzedawca może zalecić wykonanie dodatkowych badań lub poprosić o dodatkowe informacje.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przygotowanym planie żywieniowym, planie treningowym, zaleceniach dietetycznych bądź suplementacji, powstałe na skutek niepełnego bądź niezgodnego z prawdą wypełnienia przez Klienta formularzy otrzymanych od Sprzedawcy.
 13. W przypadku Usługi, plany żywieniowe, zalecenia żywieniowe oraz ewentualna suplementacja wysyłane są drogą mailową na adres e-mail Klienta do 7 dni roboczych po otrzymaniu wypełnionych plików i uiszczeniu opłaty za Usługę.
 14. W przypadku odmowy wykonania sugerowanych przez Sprzedawcę badań, Sprzedawca ma prawo zakończyć współpracę z Klientem. Opłaty pobrane od Klienta nie podlegają zwrotowi.
 15. Sprzedawca jest dyspozycyjny dla Klienta drogą e-mail wyłącznie w sprawach związanych z daną usługą przez okres obowiązywania zakupionej Usługi oraz w jej zakresie.
 16. Klient przyjmuje do wiadomości, że oferowane Usługi są procesem złożonym i długotrwałym. Zalecenia, plany żywieniowe oraz suplementacyjnenie są przeznaczone do dożywotniego stosowania i są dostosowane do stanu zdrowia Klienta zgodnie z wiedzą Sprzedawcy z ostatniej konsultacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń i planu dietetycznego bez kontroli Sprzedawcy.
§ 4

Opłaty i metody płatności

 1. Wszystkich Klientów obowiązuje cennik zamieszczony na stronie Sprzedawcy w zakładce Cennik i Sklep pod adresem: https://mindfuldiet.pl/ Podane ceny są cenami brutto.
 2. W przypadku zaakceptowania Oferty przez Klienta i decyzji o skorzystaniu z określonej Usługi lub pakietu, Klient jest zobowiązany dokonać płatności zgodnie z cennikiem. 
 3. Klient może dokonać opłaty za złożone zamówienie korzystając z następujących form płatności:
 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy Zuzanna Woźniak, ul. Cypryjska 18, 64-100 Leszno

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 95 1020 3088 0000 8502 0075 8938

 • poprzez system płatności online Paypal;
 • poprzez system płatności online Przelewy24, zarządzany przez dostawcę płatności Przelewy24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 1. Skorzystanie z wybranego przez Klienta systemu płatności online wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności oraz postępowania według zasad określonych w tym regulaminie.
 2. Jeśli Klient zdecydował się na oferowane Usługi/Usługę oraz dokonał płatności za pomocą systemu płatności elektronicznej, następnie zobowiązany jest do wypełnienia formularzy udostępnionych przez Sprzedawcę oraz ewentualnego wykonania zleconych badań laboratoryjnych, a następnie wysłanie wypełnionych  formularzy oraz ewentualne wyniki badań na adres e-mail Sprzedawcy.
 3. W przypadku braku płatności zamówienie uznaje się za nieważne.
 4. Przedłużenie Umowy na wybraną przez Klienta Usługę następuję w wyniku dokonania płatności za określoną Usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przedłużenie Umowy następuję o okres opłacony przez Klienta zgodnie z aktualnym Cennikiem.
§ 5

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz przedsiębiorca któremu Kodeks Cywilny przyznaje prawa Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy z Usługodawcą w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia na usługę zawieraną na odległość bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Do zachowania terminu odstąpienia należy wysłać oświadczenie przed upływem terminu 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 2. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją dalszych działań lub dostęp do treści cyfrowych. Dostęp do treści cyfrowych zostanie udzielony po potwierdzeniu otrzymania płatności przez Sprzedawcę. 
 3. W odniesieniu do gotowych jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest indywidualny plan dietetyczny przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
 5. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej i wysłać:
 • na adres: Zuzanna Woźniak, ul. Cypryjska 18, 64-100 Leszno
 • na adres mailowy: mindfuldiet.kontakt@gmail.com
 1. Jeżeli przed upływem terminu odstąpienia od Umowy Konsument wyraził zgodę na wykonanie Usługi, Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy z chwilą pełnego wykonania Umowy przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku upłynięcia 14 dni od zawarcia umowy na usługę, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły w wykonaniu Umowy, ulega zwrotowi w naturze, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Każda ze Stron może złożyć wypowiedzenie Umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia , w przypadku Klienta na:
 • adres Sprzedawcy ul. Cypryjska 18, 64-100 Leszno
 • adres e-mail mindfuldiet.kontakt@gmail.com

w przypadku Sprzedawcy:

 • na adres poczty e-mail podanej do kontaktu przez Klienta.
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również Przedsiębiorcy któremu przepisy prawa cywilnego nadają częściowo prawa konsumentów. 
§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient jest uprawniony do zgłaszania reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji lub niezgodności zamówionego produktu, usługi lub publikacji elektronicznej ze złożonym zamówieniem. 
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi usługi oraz treść cyfrową wolną od wad.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją. 
 4. Klient może złożyć reklamację w formie elektronicznej do 7 dni od dnia otrzymania Usługi – w rozpatrywaniu terminu pod uwagę brana jest data wpłynięcia reklamacji na pocztę elektroniczną Sprzedawcy 
 5. Reklamacje należy wysłać na adres e-mail: mindfuldiet.kontakt@gmail.com
 6. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, dane pozwalające zidentyfikować transakcję lub usługę (np. data transakcji), zakres reklamacji i przyczyna zgłoszenia, dane kontaktowe umożliwiające kontakt z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji i podpis Klienta.
 7. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę rozpatrywane są indywidualnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku braku danych wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu Sprzedawca zwróci się do Klienta, nie później niż w przeciągu 5 dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 8. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę wynosi 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia, zawierającego elementy wskazane w ust. 6 W przypadku reklamacji niezawierających elementów wskazanych w ust. 6 termin ten biegnie od dnia otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamacje za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail, z którego została ona zgłoszona. 
 10. W przypadku gdy reklamacja Klienta zostanie uznana za zasadną Sprzedawca może zaoferować Klientowi inną formę wykonania Usługi, wymienić usługę na inną usługę o tej samej wartości co reklamowana przez Klienta Usługa, lub zwrócić Klientowi część lub całość wniesionej przez Klienta opłaty. Zaniechanie udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia traktowane jest jako uwzględnienie reklamacji.
 11. Usługi nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza.  Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, optymalizację zdrowego trybu życia oraz procesu leczniczego, nie mogą zastąpić Kupującemu konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.  
 12. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient ma prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 13. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
§ 7
Cookies i dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w zakładce Polityka Prywatności dostępnej pod adresem https://mindfuldiet.pl/ 
§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.04.2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zmiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne sprzedawcy podyktowanych względami technicznymi.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.